Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, Granta līgums Nr.263842/SU0000258

  1. gada janvārī fonda “Bērnu rīts” vadītāja – Jaroslava Tomaševiča – dibināja sociālo uzņēmumu “Jauniešu rīts”.

Projekta mērķis ir palīdzēt bez vecāku apgādības palikušiem bērniem un bāreņiem socializēties un realizēties profesionālajā dzīvē. Projekta realizēšana bija iespējama pateicoties Labklājības ministrijai un finanšu institūcijai ALTUM.

Biznesa projekta ietvaros tiek risinātas divas galvenās sociālās, sabiedrībai nozīmīgas problēmas:

1) Bez vecāku apgādības palikušo bērnu un bāreņu (turpmāk tekstā – mērķauditorijas) socializācija sabiedrībā. Mērķauditorijai ir ļoti būtiski just uzmanību un interesi pret sevi, piedalīties dažāda veida pasākumos – izklaides, sporta, izglītības u.c.

2) Apmācību kursi un darbā iekārtošana. Šobrīd, “iznākot” no aprūpes iestādēm, kā arī audžuģimenēm un aizbildņiem, mērķauditorijai ir ļoti ierobežotas iespējas veiksmīgi iekārtoties darba tirgū. Viņiem nav vecāku, kas apmaksātu profesionālas ievirzes kursus vai iekārtotu labi apmaksātā darbā.

 

Uzņēmumi tiek aicināti sadarboties, sociāli atbildīgi tērējot savu mārketinga budžetu!

+371 28838993

Jaroslava Tomaševiča